Činnosť technika požiarnej ochrany

v okrese Snina

  1. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
  2. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
  3. vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
  4. vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
  5. určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavieb prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany,
  6. organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,

Cenu za činnosť technika požiarnej ochrany stanovujem podľa počtu zamestnancov v organizácii.

Zazmluvneným organizáciám poskytujem zľavu 20% na projekty protipožiarnej ochrany. 

Volajte 0948 181 639