Odstupové vzdialenosti rodinných domov

  • Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia. Vyhláška č. 532/2002 Z. z. § 6 ods. 1
  • Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel. Vyhláška č. 532/2002 Z. z. § 6 ods. 2
  • Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. Vyhláška č. 532/2002 Z. z. § 6 ods. 3
  • V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3. Vyhláška č. 532/2002 Z. z. § 6 ods. 4
  • Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené v odsekoch 3 a 4, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti podľa odseku 1 alebo podľa územného plánu zóny. Vyhláška č. 532/2002 Z. z. § 6 ods. 5
  • Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby. Vyhláška č. 532/2002 Z. z. § 6 ods. 6
  • Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny. Vyhláška č. 532/2002 Z. z. § 6 ods. 7

Komentár

Odstupová vzdialenosť rodinných domov v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z. z. § 6 ods. 3 a 4 nesmie byť menšia ako 7 m, prípadne 4 m a odstupová vzdialenosť od hranice pozemku nesmie byť menej ako 2 m. Túto odstupovú vzdialenosť možno zmenšíť podľa ods. 5 iba na základe výpočtov požiarnej bezpečnosti.

Odporúčam dať si spraviť prepočet odstupových vzdialeností ešte pred umiestnením rodinného domu. Odstupové vzdialenosti sa odvíjajú od veľkosti okien a dverí v stene, ale aj od toho, či sú steny zateplené s EPS alebo MW, pri zateplení s horľavou izoláciou – EPS hr. 150 mm vzniká takzvaná čiastočne požiarne otvorená plocha, ktorá sa zahŕňa do plochy požiarne otvorených plôch (okná, dvere, zateplenie s EPS). Čim väčšia požiarne otvorená plocha, tym väčšie odstupové vzdialenosti. 

Charakteristika odstupovéj vzdialenosti z pohľadu požiarnej bezpečnosti

  • Odstupová vzdialenosť je kolmá vzdialenosť medzi povrchom požiarne otvorenej plochy alebo medzi povrchom zrovnávacej roviny požiarne otvorených plôch stavby (steny s oknami, dverami) a medzi hranicou požiarne nebezpečného priestoru. Vyhláška č. 94/2004 Z. z. § 80 ods. 1
  • Požiarne nebezpečný priestor je priestor okolo stavby, z ktorého sa môže preniesť požiar sálaním tepla alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie. Vyhláška č. 94/2004 Z. z. § 79 ods. 1 

Komentár

Odstupová vzdialenosť zo susedovej stavby nesmie zasahovať do požiarne otvorených plôch Vašej stavby (okná dvere, zateplenie s EPS), inak hrozí, že ak, bude horieť u suseda, vyhoríte aj vy.

 Požiarny projekt

Facebookové komentáre
Volajte teraz