STAVEBNÝ ZÁKON

Rodinný dom

Rodinný dom sa podľa stavebného zákona začleňuje medzi bytové budovy slúžiace na bývanieZákon č. 50/1976 Zb. § 43b ods. 1b) 

Charakteristika 

 • Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Zákon č. 50/1976 Zb. § 43b ods. 3
 • Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie. Zákon č. 50/1976 Zb. § 43b ods. 4 
 • Príslušenstvo bytu na účely tohto zákona sú miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárske alebo hygienické funkcie bytu. Zákon č. 50/1976 Zb. § 43b ods. 6 

Užívanie stavieb, kolaudácia stavieb

 • Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Zákon č. 50/1976 Zb. § 76 ods.1
 • Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť podľa § 55 ods. 2 písm. a). Zákon č. 50/1976 Zb. § 76 ods.3
  • Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí. Zákon č. 50/1976 Zb. § 55 ods. 2a)
 • Stavebný úrad môže od kolaudácie upustiť, ak ide o

a) drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, po ktorých ohlásení stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému povoleniu,

b) jednoduché stavby a ich zmeny s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na individuálnu rekreáciu, garáží a stavieb s prevádzkovým alebo výrobným zariadením. Zákon č. 50/1976 Zb. § 81

Výklad pojmov

 • Jednoduché stavby

a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m², majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,

b) stavby na individuálnu rekreáciu,

c) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, d) oporné múry.

Stavby uvedené v odseku 1 písm. c) sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb. Zákon č. 50/1976 Zb. § 139b) ods. 1 a 2

 • Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy. Zákon č. 50/1976 Zb. § 139b) ods. 6

 • Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä

a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,

b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,

c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,

d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,

e) maliarske a natieračské práce. Zákon č. 50/1976 Zb. § 139b) ods. 15

Komentár

Zo stavebného zákona vypláva, že rodinný dom môžete užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

ZÁKON O OCHRANE PRED POŽIARMI

Štátny požiarny dozor

 • Štátny požiarny dozor sa vykonáva

a) protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, okrem rodinných domov a bytových domov, ktoré majú najviac osem nadzemných podlaží,

b) posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon,

c) vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie. Zákon č. 314/2001 Z. z. § 25) ods. 1

 • Štátny požiarny dozor podľa odseku 1 písm. b) a c) sa nevykonáva na jednoduchých stavbách a drobných stavbách. Zákon č. 314/2001 Z. z. § 25) ods. 4

Komentár

HaZZ neposudzuje projektovú dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti rodinných domov, inak povedané, projekt požiarnej bezpečnosti rodinného domu nejde na posúdenie k HaZZ.

ZÁKON O POŽIARNEJ PREVENCII

Kolaudačné konanie

 • Posudzovaním stavby v kolaudačnom konaní sa preveruje splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie. Vyhláška č. 121/2002 Z. z. § 40c ods. 1

Komentár

Pri kolaudácii rodinného domu sa preveruje splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa projektovej dokumentácie.

Zhrnutie

Rodinný dom možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia a kolaudačné rozhodnutie dostanete len po splnení požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúcich z projektu požiarnej ochrany. K rodinnému domu musíte mať projekt požiarnej ochrany. Nakoľko je rodinný dom jednoduchou stavbou nemusí projektovú dokumentáciu schvaľovať príslušne HaZZ.

 Požiarny projekt

Facebookové komentáre
Volajte teraz