Povinnosti

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. § 9 ods. 3a) plnenie povinností vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb v projektovej dokumentácii stavieb.

Fyzická osoba zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. § 9 ods. 4 vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb v projektovej dokumentácii stavieb (napr. k rodinnému domu).

Povinnosťou právnickej osoby, fyzickej osoby-podnikateľa a fyzickej osoby je aj pri jednoduchých a drobných stavbách zabezpečiť podľa § 4 písm. k) a § 14 ods.1 písm. a) zákona, pri ich uskutočňovaní, užívaní, ako aj pri zmene v užívaní, riešenie a dodržiavanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Splnenie uvedenej povinnosti si právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ zabezpečí prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany, čo vyplýva z § 9 ods.3 písm. a) Zákona 314/2001 Z.z.

Pokuty

Krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo môže v zmysle Zákona 314/2001 Z.z. § 59 ods. 1f) uložiť pokutu do 8298 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že nezabezpečí, aby pri uskutočňovaní stavieb a ich užívaní alebo zmene ich užívania boli splnené požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb, alebo nezabezpečí, aby pri užívaní stavieb a zmene ich užívania nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavieb alebo ich častí, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek.

Právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá opätovne porušila povinnosť, za ktorú jej bola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta, môže v zmysle Zákona 314/2001 Z.z. § 59 ods.5 okresné riaditeľstvo, krajské riaditeľstvo alebo ministerstvo uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku uloženej pokuty.
Okresné riaditeľstvo môže v zmysle Zákona 314/2001 Z.z. § 61 ods. 3e) za priestupok  na úseku ochrany pred požiarmi uložiť fyzickej osobe pokarhanie alebo pokutu do 165 eur, ktorá nezabezpečí riešenie a dodržiavanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb pri uskutočňovaní stavieb, pri ich užívaní alebo pri zmene užívania stavieb.

Zastavenie prevádzky

Ak prevádzka vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia, orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor rozhodne v zmysle Zákona 314/2001 Z.z. § 64 ods. 1b) o zastavení prevádzky v objekte, ktorý toto nebezpečenstvo vyvoláva.
Obnoviť prevádzku v zmysle Zákona 314/2001 Z.z. § 64 ods. 1 písm. b) možno až po odstránení nedostatkov vyvolávajúcich bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a len s písomným súhlasom orgánu, ktorý vylúčil vec z používania alebo rozhodol o zastavení prevádzky.

Odporúčam Vám dať si vyhotoviť projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby, ak vo Vašej stavbe nastala zmena. Pokuty sú mnohokrát vyššie ako cena požiarneho projektu, nehovoriac o finančných stratách, ktoré by Vám mohli vzniknúť pri zastavení prevádzky.

 Odporúčania riešení     Hasiace prístroje

Volajte 0948 181 639